Suomen Säiliöpuhdistus ja –tarkastus

Öljysäiliöiden tarkastukset, puhdistukset, maastakaivuut ja korjaukset ammattilaismenetelmin

Öljysäiliöiden maastakaivuu, huolto, puhdistus ja korjaus koko Suomessa

Suomen Säi­liö­puh­distus ja –tar­kastus on Tukesin hyväksymä öljy­säi­liöiden huol­to­liike. Teemme ammat­ti­tai­dolla ja vah­valla koke­muk­sella eri­laisten öljy­säi­liöiden puh­dis­tukset, tar­kas­tukset, kor­jaukset, käy­töstä poistot purut ja maasta kaivuut. Tar­kas­tuk­sista laa­dimme tar­vit­tavat, laki­sää­teiset dokumentit.

Toi­mi­pis­teemme sijait­sevat Kera­valla, Iisal­messa ja Rova­nie­mellä pal­ve­lua­lu­eemme ollessa koko Suomi ja Pohjois-Ruotsi. Liikkuva hen­ki­lös­tömme mukau­tuvine kalus­toineen sopii monen­laiseen öljy­säi­liö­pro­jektiin – myös erittäin haas­tavat kohteet sujuvat mutkattomasti.

Ammattitaitoa jo lähes neljän vuosikymmenen ajan

– tutustu palveluihimme

Öljysäiliön puhdistus

Öljysäiliön poisto

IBC-pakkauksen määräaikaistarkastus

Palvelemme kaikkia asiakasryhmiä

Pal­ve­lemme laaja-alai­sesti kaikkia asia­kas­ryhmiä, ollen kyseessä mikä tahansa öljy­säi­liöiden puh­dis­tukseen ja tar­kas­tukseen liittyvä tehtävä.

Tar­joamme koko­nais­val­taista säi­liö­pal­velua kautta maan koke­neiden ammat­ti­lais­temme toi­mesta. Asiak­kai­tamme ovat mm. kau­pungit ja kunnat, talo­yhtiöt, koti­ta­loudet, maa­ta­loudet, yri­tykset, teol­li­suus­lai­tokset sekä Valtion Rautatiet.

Ainoa asiaan liittyvä yritys, joka pystyi sanomaan hinnan ja aika­taulun ja sovi­tuista asioista myös pidettiin kiinni koko pro­jektin ajan. Ehdot­to­masti Suomen par­haim­mistoa alallaan. - Mikko Koponen 

Teollisuus ja yritykset

Pal­ve­lemme teol­li­suutta ja eri­laisia yri­tyksiä öljy­säi­liöiden huoltoon ja tar­kas­tukseen liit­ty­vissä tehtävissä. 

Maataloudet

Asiak­kai­siimme kuu­luvat maa­ta­louden toi­mijat, joita pal­ve­lemme eri­laisten säi­liöiden huol­to­töissä. Suo­ri­tamme myös maan­pääl­listen säi­liöiden koko­nais­val­taisen kun­nos­tuksen. Työhön sisältyy tällöin säiliön sisä­puo­linen pin­noitus, ulko­puo­linen maalaus lisäksi säi­liöön voidaan asentaa muun­muassa säh­kö­toi­minen tank­kaus­pumppu sekä muita mah­dol­lisia lisä­va­rus­teita hel­pot­tamaan säiliön käyttöä. 

Kotitaloudet

Puh­dis­tamme, tar­kas­tamme ja kor­jaamme omakoti-, kerros- ja rivi­ta­lojen maan­pääl­liset ja maa­na­laiset öljysäiliöt. 

Joustava toimitusaika – annettu tarjous on pysyvä perushinta

Työn toi­mi­tusaika on 3 viikon sisällä tilauk­sesta. Jous­tavana toi­mijana pää­semme liik­keelle lyhyem­mäl­läkin varoi­tusa­jalla kii­reel­li­sissä tapauksissa.

Sen lisäksi, että toi­mi­tusai­kamme on joustava ja sovel­let­ta­vissa, pys­tymme mukaut­tamaan myös kalus­tomme kohteen mukaan. Mikäli kyseessä on haas­ta­vampi kohde, tie­dämme jo etu­käteen varautua esi­mer­kiksi pie­nem­mällä kalus­tolla – tilan­puutteen takia ei ole jäänyt teke­mättä yhtään työtä.

Hin­noit­te­lumme on kerännyt paljon kii­tosta asiak­kail­tamme. Annamme tilaus­vai­heessa tilaa­jalle työn mukaisen perus­hinnan, joka on kiinteä. Öljyinen jäte on muuttuva tekijä, joten sen määrää ei voi tietää ennakkoon.

Tukesin valtuuttama öljysäiliöiden huoltoliike

Suomen säi­liö­puh­distus ja -tar­kastus on Tukesin val­tuuttama öljy­säi­liöiden huol­to­liike. Meillä on toi­mi­pisteet Iisal­messa, Kera­valla ja Rova­nie­mellä, joista lii­kumme koko Suomen alu­eelle ja Pohjois-Ruotsiin tehden öljy­säi­liöiden tar­kastus- ja huoltotoimia.

Soita 000 000 0000