Öljysäiliöiden huolto teollisuudessa ja yrityksissä 

Öljysäiliöiden puhdistus ja tarkastus teollisuudessa 

Pal­ve­lemme teol­li­suutta ja muita yri­tyksiä koko Suomen alu­eella sekä Pohjois-Ruotsissa.

Suomen säi­liö­puh­distus ja -tar­kastus pal­velee kaikkia asia­kas­kuntia, joilla on käy­tössään öljy­säiliö tai muu säi­liö­tyyppi. Siten olemme myös teol­li­suuden ja muiden yri­ty­sa­lojen käy­tet­tä­vissä kautta maan.

Toteu­tamme öljy­säi­liöiden tyh­jen­nykset, huollot ja tar­kas­tukset asiak­kai­demme luona ympäri Suomen. Toi­mi­pai­kois­tamme Iisal­mesta, Kera­valta ja Rova­nie­meltä päästään liik­kumaan käte­västi pai­kasta toiseen hyvin varus­tellun, ket­terän huol­to­ka­lus­tomme voimin.

Palvelumme teollisuudelle ja yrityksille 

Soita 000 000 0000