Yhteystiedot

SL-Trans Oy

Poro­ve­dentie 210 B
74160 IISALMI

Puh. 040 512 7324
myynti@​sailiopuhdistus.​fi

Maastakaivuu

Maas­ta­kaivuu numero: 0400 688932
Y-tunnus: 1823363-8

Toimipisteet

Kerava
0400 - 686 368 
Iisalmi

040- 512 7324

Rovaniemi

0400 - 222 417

Oulu

0400 - 417 038

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Tietoa yrityksestä

Suomen säi­liö­puh­distus ja tar­kastus on tehnyt säi­liö­huoltoja vuo­desta 1983 lähtien.

Yritys on yksi mer­kit­tä­vim­mistä toi­mi­joista alalla ostet­tuaan Talopa Oy:n lii­ke­toi­minnan 2017 ja Poh­jolan öljy­säi­liö­tar­kastus ja Korjaus Oy:n lii­ke­toi­minnan 2020.

Yri­tyk­sellä on seu­raavat Tukesin myön­tämät luvat:

  • Tukes-lupa: 2960/33/2008
  • IBC-pak­kausten VAK-tar­kas­tuslupa no: 2439/37/2012

Jotta pys­tymme takaamaan työn laadun ja tur­val­li­suuden, käy­tämme öljy­säi­liöiden huolto- ja kor­jaus­töissä ainoastaan ammat­ti­tai­toisia asen­tajia. Luon­nol­li­sesti myös työ­ta­pamme sekä käyt­tä­mämme tar­vikkeet ovat moit­teet­tomia. Kai­killa asen­ta­jil­lamme on tulityö- ja työturvallisuuskoulutus.

Käy­tös­sämme olevat autot on ADR-kat­sas­tettu, joka on vaa­ti­muksena vaa­ral­listen aineiden kuljettamiselle.

Soita 000 000 0000