Öljysäiliön poisto ja maasta kaivuu

Öljysäiliön maasta kaivuu ja poisto koko Suomessa

Öljy­säiliön poisto voi tulla kyseeseen esi­mer­kiksi silloin, kun säiliö on huo­nossa kun­nossa tai kun läm­mi­tys­jär­jes­telmää ollaan vaih­ta­massa öljystä toiseen järjestelmään.

Suo­ri­tamme maasta kaivuut, lop­pu­tyh­jen­nykset ja pur­kutyöt kai­ken­laisiin öljy­säi­liöihin ympäri Suomen.

Mikäli säiliö on päässyt vuo­tamaan maahan, kaut­tamme jär­jestyy myös pilaan­tuneen maan tut­kimus ja sen vaa­timat toimenpiteet.

Poistamme kaikenlaiset säiliöt sisä- ja ulkotiloista

Pois­tet­tavan öljy­säiliön koko, muoto ja kunto voivat olla min­kä­laisia tahansa. Toi­sinaan ympä­ristö saattaa aiheuttaa lisä­haas­tetta öljy­säiliön maasta kai­vuuseen, mutta ammat­ti­lai­semme ovat koke­neita teki­jöitä, joten innos­tumme haas­ta­vis­takin kohteista.

Säiliön poiston esteeksi ei myöskään nouse ympä­ristön maa-aines tai pinta – moni­puo­lisen kalus­tomme avulla pää­semme vai­vatta läpi asfaltistakin.

Olemme Tukesin val­tuuttama öljy­säi­liöiden huol­to­liike ja nou­da­tamme tarkoin kuntien ympäristömääräyksiä.

Kuinka maasta kaivuu -prosessi etenee?

Onnis­tunut öljy­säiliön maasta kaivuu ja poisto eivät vält­tä­mättä vaadi asiak­kaamme pai­kal­laoloa, joten työn voimme suo­rittaa vaikka lomasi aikana.

  • Ensim­mäi­seksi pai­kalle saa­puvat säi­liö­puh­dis­ta­jamme, jotka tyh­jen­tävät ja puhdistavat
  • säiliön sekä siihen liit­tyvät putkistot.
  • Seu­raa­vaksi kai­vu­rimme kaivaa säiliön ja siihen liit­tyvät putket maasta.
  • Öljy­säiliön noston jälkeen maa tasoi­tetaan hie­kalla, jonka tuomme mukanamme.
  • Lopuksi las­taamme nos­tetun säiliön omaan autoomme ja kul­je­tamme kier­rä­tykseen jat­ko­kä­sit­telyä varten.
  • Lopuksi teemme tar­kas­tuk­sesta ja puh­dis­tuk­sesta viran­omai­sille vaa­dit­tavan dokumentin

Öljysäiliön poisto sisätiloista – kuinka etenee?

Sisä­ti­loissa sijait­sevaa öljy­säi­liötä on haas­tavaa lähteä kul­jet­tamaan ulos yhtenä kap­pa­leena ja useim­miten myös mah­do­tonta. Yleensä tämä tar­koittaa sitä, että säiliö puretaan sisällä ja kul­je­tetaan ulos osissa.

Huo­mioimme pur­ka­mi­sessa säiliön mah­dol­lisen tule­nar­kuuden valit­se­malla työhön oikean­laiset välineet. Kun öljy­säiliö pois­tetaan sisä­ti­loista, olisi säiliön ympä­rillä hyvä olla riit­tä­västi tilaa, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti.

Säiliön poiston perushinta määräytyy säiliön koon ja sijainnin mukaan

Säiliön poistot ja maasta kaivuun hoi­damme koko­nai­su­rakkana. Meiltä saat jo tilaus­vai­heessa pitävän kus­tan­nus­las­kelman. Vaikka vii­väs­tyksiä sat­tuukin isoissa pois­tou­ra­koissa, kus­tan­nukset pysyvät perus­hinnan osalta sovituissa. 
”Tar­jottu kiinteä hinta piti, eikä tullut yllä­tyksiä asiakkaan suuntaan. Sovittu aika­taulu piti. Työt tehtiin kuten sovittiin. Lop­pu­do­ku­men­taatio oli asianmukainen.”
L. Pur­siainen
”Kii­tet­tä­västi tehty työ. Säiliön paikka siis­tittiin tosi hyvin. Työn­tekijä ystä­väl­linen ja ammattitaitoinen.”
Jarmo Riek­kinen
Soita 000 000 0000