Maatalouden säiliötyöt

Säiliöiden puhdistustyöt maataloudelle

Tar­joamme pal­ve­lui­tamme myös maa­ta­louden tar­peisiin. Teemme maa­ti­loilla mm. säiliön puh­dis­tustyöt ja kor­roo­sio­nes­to­kor­jaukset. Suo­ri­tamme myös maan­pääl­listen säi­liöiden koko­nais­val­taisen kun­nos­tuksen. Työhön sisältyy tällöin säiliön sisä­puo­linen pin­noitus, ulko­puo­linen maalaus lisäksi säi­liöön voidaan asentaa muun muassa säh­kö­toi­minen tank­kaus­pumppu sekä muita mah­dol­lisia lisä­va­rus­teita hel­pot­tamaan säiliön käyttöä.

Olemme moni­puo­linen säi­liö­huol­to­liike, jolla on toi­mi­pis­teitä laa­jalti Suomen alu­eella: Iisal­messa, Kera­valla ja Rovaniemellä.

Tutustu myös muihin säiliöpalveluihimme

Maa­ta­louden säi­liö­puh­dis­tusten lisäksi teemme muita säi­liöiden huol­to­töitä sekä tar­kas­tuksia, joihin meillä on Tukesin myöntämä tar­kas­tus­luvat. Pal­ve­lemme kaikkia asia­kas­ryhmiä teol­li­suu­desta koti­ta­louksiin ja kuntiin valtakunnallisesti.

Voit lukea tar­kemmin toi­min­nas­tamme ja tilata vaikka saman tien huollon tilallesi! Saat käyt­töösi kokeneet ja kou­lu­tetut ammattilaiset.

Soita 000 000 0000