Öljysäiliön tarkastus ja puhdistus

Öljysäiliön puhdistus ja tarkastus koko Suomessa sekä Pohjois-Ruotsissa 

Teemme öljy­säi­liöiden tar­kas­tukset ja lop­pu­puh­dis­tukset koko Suo­messa. Toi­mi­pis­teemme sijait­sevat Rova­nie­mellä, Iisal­messa ja Kera­valla, joista käsin läh­demme öljy­säiliön puh­dis­tus­teh­täviin kaik­kialle Suomeen. Pal­ve­lua­lu­ee­seemme kuuluu myös Pohjois-Ruotsi, joten maan rajat eivät ole esteenä. 

Tarkastuta öljysäiliösi säännöllisin väliajoin

Öljy­säiliö on aina omis­ta­jansa vas­tuulla ja siksi säiliön kunto kan­nattaa tar­kastaa sään­nöl­li­sesti. Sään­nöl­liset tar­kas­tukset pitävät säiliöt käyt­tö­kel­poisina ja tur­val­lisina niin ihmi­sille kuin ympäristöllekin.

Tar­kas­tuk­sessa huo­mioidaan mah­dol­liset alkaneet syö­pymät ja muut vauriot öljy­säi­liössä. Niihin ajoissa puut­tu­malla ja ehjäksi kor­jaa­malla estetään öljyn vuoto ympä­ristöön. Tar­kas­tuk­sessa pois­tetaan myös säi­liöön ker­tynyt lika pois, jolloin öljy­poltin toimii paremmin. Tämä tekee läm­mi­tyk­sestä kustannustehokkaampaa.

Milloin öljysäiliö tulee tarkastaa?

Öljy­säiliöt jaetaan neljään eri luokkaan niiden kunnon perus­teella. Lisäksi sään­nöl­listä tar­kas­tusta vaa­tivat myös las­kui­tusäiliöt, IBC-pak­kaukset sekä muovisäiliöt.

A-luokan säiliö tulee tar­kastaa viiden vuoden välein. B-luokan säiliön tar­kas­tusväli on kaksi vuotta. C-luokkaan kuuluva säiliö on pois­tettava käy­töstä 6:en kuu­kauden kuluessa. D-luokan säiliö on pois­tettava välit­tö­mästi käy­töstä. Lasi­kui­dusta val­mis­tettu öljy­säiliö tar­kas­tetaan 10 vuoden välein ja metal­linen säiliö 5 vuoden välein. IBC-pak­kausten VAK-mää­rä­ai­kais­tar­kas­tukset on tehtävä 2,5 vuoden välein.

Öljysäiliön loppupuhdistus – kun käyttöaika on täynnä tai luovutaan öljylämmityksestä 

Kun öljy­säiliön käyt­töikä on tullut tiensä päähän, teemme sille lop­pu­tyh­jen­nyksen, jotta se voidaan poistaa koh­teesta kokonaan. Tällöin puh­dis­tamme öljy­säiliön, ja mikäli säi­liössä on vielä käyt­tö­kel­poista öljyä, toi­mi­tamme sen halu­tessasi vaikkapa naa­purisi säiliöön. 

Kuinka varaudut öljysäiliön puhdistukseen ja tarkastukseen 

Riittää, että kerrot meille säiliön sijainnin ja annat ohjeis­tuksen öljy­polt­timon kyt­ke­miseen pois päältä. Me hoi­damme loput. 

Mitä kaikkea öljysäiliön tarkastuksessa tehdään? 

Jotta öljy­säiliö saadaan tar­kas­tettua, täytyy se ensin puh­distaa huo­lel­li­sesti. Öljy­säiliön puh­distus kuuluu luon­nol­lisena osana säi­liön­tar­kas­tus­pro­sessiin, joten ammat­ti­lai­semme huo­leh­tivat puh­dis­tuk­sesta asi­aan­kuu­luvin välinein ja työtavoin.

Tar­kas­tusta varten säiliön ei tar­vitse olla tyhjä öljystä, sillä tulemme pai­kalle omalla säi­liö­au­tol­lamme, johon varas­toimme öljyn huollon ajaksi. Lopuksi palau­tamme mit­tarin kautta käyt­tö­kun­toisen öljyn takaisin säi­liöön ja siten näemme tarkan öljymäärän.

Säi­liössä olevan sakan toi­mi­tamme öljyisten jät­teiden vastaanottopaikkaan

Jokai­sesta tar­kas­tuk­sesta laa­dimme asiak­kaalle tar­kas­tus­pöy­tä­kirjan, jonka toi­mi­tamme myös paik­ka­kun­tanne pelastusviranomaiselle.

Öljysäiliön puhdistuksen ja tarkastuksen tarjousvaiheessa annettu perushinta on pysyvä

Meillä öljy­säiliön puh­dis­tuksen ja tar­kas­tuksen kulut eivät pääse yllät­tämään, sillä hin­noit­te­lumme on selkeä. Perus­hintaan sisältyy matkat, tar­kastus, puh­distus, 20 litraa öljyistä jätettä tila­vuus­kuu­tiota kohden sekä dokumentointi.

Työn hinnan kan­nalta mer­kit­tävin tekijä on säiliön koko. Pys­tymme antamaan jo tar­jous­vai­heessa pitävän perus­hinnan säiliön puh­dis­tuk­selle ja tarkastukselle.

Riku Anttila
Useita tar­joajia, mutta tämä vakuutti. Ammat­ti­tai­toinen, mutta koh­tuu­hin­tainen toimija. Sovittu aika­taulu heitti hieman, mutta yhtey­denpito toimi hyvin. Työt tehtiin sovi­tusti ja ripeään tahtiin. Paikat sii­vottiin hie­nosti ja säiliö lähti kier­rä­tykseen. Hinta oli ennalta sovittu kiinteä tar­jous­hinta ja myös doku­men­tointi oli asian­mu­kainen. Suo­sit­telen lämpimästi!
Anu Mark­kanen
Kaikki sujui sovitun mukaan. Työn­tekijä oli ammat­ti­tai­toinen. Läm­pi­mästi suo­sit­telen tätä yritystä.
Veikko Timonen
Nopea vastaus tar­jous­pyyntöön ja selkeä tarjous hin­ta­tie­toineen. Nopeat vas­taukset säh­kö­pos­teihin (lisä­tie­to­ky­selyt). Jous­ta­vasti sovittu työn toteutusaika.
Soita 000 000 0000